Reklamace

Reklamační řád

Kvalitní zboží je naší prioritou a těší nás, že jste spokojeni a reklamacím docházím pouze výjimečně. Pokud by ovšem objednané zboží nebylo v pořádku, v souladu s našimi obchodními podmínkami a platnou legislativou České republiky řešíme reklamace následujícím způsobem:

Reklamace

Kupující má právo uplatňovat u Prodávajícího práva z vadného plnění v zákonném rozsahu.

Práva z vadného plnění vady uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně v jeho provozovně nebo na e-mailu eshop@autopalace.cz a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího.

V reklamaci musí být uvedeno minimálně: 

 • komu je reklamace určena
 • označení reklamovaného Zboží
 • popis projevu vady
 • požadovaná práva
 • datum uplatnění reklamace
 • číslo faktury za Zboží
 • označení a podpis Kupujícího

Reklamovat lze vadu Zboží jako celku, příp. je-li to možné jeho součásti.

Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Za vady, které vznikly neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) Prodávající neodpovídá. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži Zboží, s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, včetně časového rozsahu, z nichž vyplývá, že bylo na vozidlo (nutno uvést SPZ/RZ) namontováno Zboží, které je předmětem reklamace.

Podmínkami k posouzení reklamace jsou zejména: 

 • předložení vadného Zboží Kupujícím Prodávajícímu
 • řádné a včasné uplatnění reklamace (oznámení vady)
 • předložení faktury nebo účtenky Kupujícím Prodávajícímu o koupi reklamovaného Zboží
 • předložení dokladu o odborné montáži Zboží Kupujícím Prodávajícímu
 • vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOL s uvedením stavu tachometru při montáži Zboží na vozidlo a stav tachometru při reklamaci.

Vyplnění reklamačního protokolu Záruční opravy provádí Prodávající na své náklady.

Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit Prodávajícímu v jeho provozovně při převzetí Zboží (při osobním převzetí) nebo neprodleně na eshop@autopalace.cz, + 420 296 574 880 (v případě plnění na adrese Kupujícího) zjištěné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem. V případě poškození Zboží při přepravě sepíše a podepíše Kupující s dopravcem škodní protokol a neprodleně informuje Prodávajícího na uvedené e-mailové adrese. V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění Kupujícímu přiznáno.

Reklamace Spotřebitele bude vyřízena bez zbytečného dokladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. V případě, že Kupující není Spotřebitelem, Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit dle svých možností co nejdříve.

Je-li Kupujícím Spotřebitel, a aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady, další práva Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, Prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího na eshop@autopalace.cz .

Kupující se vzdává práva na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s vadou Zboží, jakož i práva na náhradu nákladů spojených s vadou či uplatněním reklamace. Toto neplatí, pokud se na kupní smlouvu použijí ust. § 2158 a násl. obč. zák. o prodeji zboží v obchodě.

Odstoupení od kupní smlouvy

Ujednání uvedená v tomto čl. 8 se použijí pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí Zboží. Oznámení odstoupení se zasílá Prodávajícímu elektroniky (e-mailem) formou jednostranného právního jednání na eshop@autopalace.cz Pro odstoupení je možné (nikoliv povinné) použít vzorový formulář pro odstoupení, který lze nalézt ZDE. Formulář je možné elektronicky vyplnit a odeslat na uvedenou e-mailovou adresu eshop@autopalace.cz Přijetí oznámení odstoupení bude Prodávajícím Kupujícímu obratem elektronicky potvrzeno. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Neprodleně po oprávněném odstoupení nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení Kupující:

 • předá vracené Zboží osobně Prodávajícímu v místě provozovny Prodávajícího, kde Zboží při koupi převzal, nebo
 • zašle Zboží (nikoliv na dobírku) Prodávajícímu na adresu Auto Palace Spořilov s.r.o., Na Chodovci 2457/1, Praha 4, 141 00.

Přímé náklady na vrácení Zboží hradí a nese Kupující.

Kupující je povinen vrátit Zboží neopotřebované, nepoškozené, úplné a v původním obalu. V případě, že bude nutné, aby Prodávající vynaložil náklady spojené s vrácením Zboží, nese tyto náklady Kupující. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Kupujícímu přeúčtovány a započteny s kupní cenou za vracené Zboží.

Prodávající po obdržení Zboží vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení peněž bude použit stejný způsob, který je použit při koupi (pokud Kupující neurčí jinak), přičemž Prodávající nemá v této souvislosti právo na další náklady. Kupní cena bude vrácena neprodleně, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však po obdržení Zboží Prodávajícím od Kupujícího nebo po prokázání, že Zboží Provozovateli obchodu Kupující odeslal. V případě, že Zboží bude Kupujícím vráceno opotřebované, poškozené nebo neúplné, je Prodávající oprávněn započíst si oproti vracené kupní ceně částku odpovídající vzniklé škodě.